Bilik var adamı kor edər, bilik də var kora şəfa verər